31 October

Kallelse till
Eos årsmöte 2022

IK Eos medlemmar kallas härmed till årsmöte måndagen den 28 november 2022 kl. 18.00 i Eoshallen, Arkivgatan 32, Lund. Vid årsmötet kommer föreningens angelägenheter att avhandlas i enlighet med stadgarna och bifogade dagordning.

Vid årsmötet kommer föreningens angelägenheter att avhandlas i enlighet med stadgarna och bifogade dagordning. Rösträtt på mötet har medlem som erlagt medlemsavgift och under året uppnår en ålder av minst 15 år. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

Förslag till ärenden (motioner) att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. Motion kan lämnas till kansliet eller via e-post info@eoslund.se. Alla handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på IK Eos kansli innan årsmötet.

Välkomna!

Styrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid IK Eos årsmöte 28 november 2022 kl. 18.00

 1. Årsmötet öppnas
 2. Rösträttsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
 8. Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelser:
  a) IK Eos styrelses verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) IK Eos styrelses förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
  c) IK Eos revisorers berättelse för samma tid
 9. Fråga om ansvarsfrihet för IK Eos styrelses förvaltning
 10. Behandling av förslag till IK Eos verksamhetsinriktning (verksamhetsplan med budget)
 11. Fastställande av årsavgift för medlemskap i IK Eos 2023/2024
 12. Behandling av IK Eos styrelses förslag (propositioner) och av förslag (motioner)
 13. Val av ordförande i IK Eos, tillika ordförande i IK Eos styrelse för en tid av 1 år
 14. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år, (totalt består styrelsen av 6 ledamöter)
 15. Val av 3 suppleanter för en tid av 1 år
 16. Val av (minst en) revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom IK Eos för en tid av 1 år
 17. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
 18. Val av tre ledamöter till styrelsen i Odelsbergs minnesfond
 19. Beslut om val av ombud till SkBBF:s förbundsmöte
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötet avslutas
Alla nyheter